Haitta-aineiden kartoittaminen, mittaukset ja purkutyöt – vastuullisesti.

Asbestipurkutyö on luvanvaraista toimintaa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on valtuuttanut Makoton tekemään asbestipurkutöitä Suomessa. Kaikki asbestipurkuja tekevät työntekijämme ovat suorittaneet asbestipurkutyökurssin.

Teemme asbestityöt aina aiheuttamatta vaaraa työntekijöille, työn vaikutuspiirissä oleville tai ympäristölle. Asbestitöissä noudatetaan työsuojelupiirin ohjeita ja Valtioneuvoston päätöstä asbestitöistä 1380/94. Jätteet hävitetään jätelain edellyttämällä tavalla.

Teemme myös asbesti- ja haitta-ainekartoituksia.

Asbestikartoitus ja haitta-ainekartoitus

Asbestikartoituksen yhteydessä on tapana kartoittaa kaikki terveydelle vaaralliset aineet sekä materiaalit, jotka aiheuttavat erikoistoimenpiteitä jätteenkäsittelyssä. Haitta-ainekartoituksessa kartoitetaan yleisimmin asbestin, kreosootin, lyijyn ja PCB:n sekä mikrobien olemassaolo, määrä ja sijainti rakennuksessa. Rakennuksesta olevista materiaaleista ja niiden turvallisuudesta vastaa ensisijaisesti kiinteistön omistaja.

Kartoitus tapahtuu kiertämällä rakennus aistinavaraisesti rakenteita rikkomatta sekä ottamalla materiaalinäytteitä niistä aineista, joita ei tunnisteta tai voidaan epäillä sisältävän asbestia tai muita haitta-aineita.

Kartoitusraportin keskeisenä sisältönä ovat löydetyt asbestipitoiset materiaalit. Kartoitusraportista ilmenee selkeästi asbestin määrä, laatu, kunto, pölyävyys sekä toimenpidesuositukset ja toimenpiteiden kiireellisyys. Lisäksi raportissa mainitaan mm. kartoituksen laajuus ja rajaukset, riskiarviot tutkimatta jääneistä materiaaleista, selvitys tutkituista materiaaleista, ohjeita ja tietoja jatkotoimista sekä raportin tulkinnasta.

Suomen laki ja säädökset velvoittavat rakennuttajaa tai hankkeen ohjaajaa teettämään asbestikartoituksen kaikille ennen vuotta 1990 rakennetuille rakennuksille, joihin on suunnitteilla korjaus- tai purkutyötä. Mikäli kartoitusta ei ole suoritettu ennen rakennusten- tai rakenteiden purkamista, tulee kaikki purkutyö suorittaa asbestipurkutyönä. Lisäksi määrätään huolehtimaan purkutyöstä siten, että siitä ei koidu työntekijälle terveydellistä haittaa. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 1999, 49 §. Valtioneuvoston päätös asbestityöstä 18 §.)

Väkivahvaa ja nykyaikaista asbestipurkua!

Vuosien kokemuksella ja ammattitaidolla hoidamme kaikki asbestin purkamiseen liittyvät työvaiheet turvallisuutta vaarantamatta. Käytössäsi täysi palvelu:

  • Asbestikartoitukset
  • Asbestipurkutyösuunnittelmat
  • Työturvallisuussuunnitelmat
  • Asbestipurkutyön johtaminen ja valvonta
  • Asbestipurut; pienet ja isot kohteet
  • Asbesti-ilmanäytteet ja asbestianalyysit.

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksella tavoitteena terveellinen elinympäristö

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksella selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi olla terveydelle vaarallisia ja haitallisia aineita sekä rakennusmateriaaleja. Tämän tiedon perusteella voidaan suunnitella rakennuksen ja järjestelmien muutos- ja korjaustoimet terveyden kannalta parhaimmalla mahdollisella tavalla ja rakennusta on turvallista käyttää.

Rakennuskannassamme asbestia on voitu käyttää uudis- ja korjausrakentamisessa vuosina 1910-1992. Laajinta asbestin käyttö oli vuosina 1960-1976. Tyypillisiä asbestipitoisia materiaaleja ovat olleet rakennuslevyt, ruiskutettu asbesti, lämmöneristeet, vedeneristeet, liimat ja laastit, lattiapäällysteet (esim. muovimatoissa, joiden asbestipitoisuus on aina varmistettava laboratoriossa, mikä vaatii näytepalojen keräämistä kyseisistä materiaaleista), asennustarvikkeet, maaputkistot sekä IV-tuotteet.